Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Vĩnh Phúc

Điểm đặt máy ATM VietinBank Vĩnh Phúc

Huyện Tam Đảo 1 địa điểm
Huyện Bình Xuyên 6 địa điểm
Huyện Lập Thạch 1 địa điểm
Huyện Sông Lô 1 địa điểm
Huyện Vĩnh Tường 1 địa điểm
Thành Phố Vĩnh Yên 10 địa điểm
Thị Xã Phúc Yên 9 địa điểm