Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Vĩnh Long

Điểm đặt máy ATM VietinBank Vĩnh Long

Huyện Bình Minh 1 địa điểm
Huyện Long Hồ 1 địa điểm
Huyện Mang Thít 1 địa điểm
Huyện Tam Bình 1 địa điểm
Huyện Trà Ôn 1 địa điểm
Thành Phố Vĩnh Long 6 địa điểm