Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Tuyên Quang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Tuyên Quang

Huyện Chiêm Hoá 1 địa điểm
Huyện Hàm Yên 2 địa điểm
Huyện Sơn Dương 2 địa điểm
Huyện Yên Sơn 6 địa điểm
Thành Phố Tuyên Quang 5 địa điểm