Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Trà Vinh

Điểm đặt máy ATM VietinBank Trà Vinh

Huyện Càng Long 1 địa điểm
Huyện Tiểu Cần 1 địa điểm
Thành Phố Trà Vinh 4 địa điểm