Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hòa Bình

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hòa Bình

Huyện Kỳ Sơn 1 địa điểm
Thành Phố Hòa Bình 5 địa điểm