Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hậu Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hậu Giang

Huyện Châu Thành 2 địa điểm
Huyện Châu Thành A 1 địa điểm
Huyện Long Mỹ 2 địa điểm
Thành Phố Vị Thanh 3 địa điểm