Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hải Dương

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hải Dương

Huyện Gia Lộc 1 địa điểm
Huyện Cẩm Giàng 1 địa điểm
Huyện Kim Thành 1 địa điểm
Huyện Kinh Môn 4 địa điểm
Huyện Nam Sách 2 địa điểm
Huyện Ninh Giang 1 địa điểm
Huyện Tứ Kỳ 1 địa điểm
Thành Phố Hải Dương 10 địa điểm
Thị Xã Chí Linh 1 địa điểm