Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hà Tĩnh

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên 1 địa điểm
Huyện Hương Sơn 1 địa điểm
Huyện Kỳ Anh 2 địa điểm
Thành Phố Hà Tĩnh 2 địa điểm
Thị Xã Hồng Lĩnh 1 địa điểm