Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Hà Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Hà Giang

Huyện Bắc Quang 1 địa điểm
Huyện Vị Xuyên 1 địa điểm
Thành Phố Hà Giang 3 địa điểm