Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Gia Lai

Điểm đặt máy ATM VietinBank Gia Lai

Huyện Chư Prông 2 địa điểm
Huyện Chư Pưh 2 địa điểm
Huyện Chư Sê 1 địa điểm
Huyện Đắk Đoa 1 địa điểm
Huyện Đức Cơ 1 địa điểm
Thành Phố Pleiku 6 địa điểm
Thị Xã An Khê 2 địa điểm