Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bình Phước

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bình Phước

Huyện Bù Gia Mập 1 địa điểm
Huyện Bù Đăng 1 địa điểm
Huyện Chơn Thành 2 địa điểm
Huyện Hớn Quản 1 địa điểm
Huyện Đồng Phú 1 địa điểm
Thị Xã Phước Long 2 địa điểm
Thị Xã Đồng Xoài 5 địa điểm