Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Bắc Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Bắc Giang

Huyện Lạng Giang 1 địa điểm
Huyện Hiệp Hoà 1 địa điểm
Huyện Lục Nam 1 địa điểm
Huyện Việt Yên 2 địa điểm
Thành Phố Bắc Giang 6 địa điểm