Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam An Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank An Giang

Huyện An Phú 1 địa điểm
Huyện Châu Phú 1 địa điểm
Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Chợ Mới 1 địa điểm
Huyện Phú Tân 1 địa điểm
Huyện Tân Châu 2 địa điểm
Huyện Thoại Sơn 1 địa điểm
Huyện Tịnh Biên 1 địa điểm
Huyện Tri Tôn 1 địa điểm
Thành Phố Long Xuyên 12 địa điểm
Thành Phố Châu Đốc 4 địa điểm